مطلب وبلاگ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم موسسه انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران به شماره ثبت 22828 و شناسه ملی 10103660065

دسته بندی نشده

Hits: 114

  به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول انجمن در روز پنج شنبه مورخ 29/1/1398 تشکیل اما به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا رسمیت نیافت لذا بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که از ساعت 11الی12 روز شنبه  مورخ 28/2/1398 در محل تهران,بیمارستان  مفید ، ساختمان شماره دو ، طبقه دوم ، دفتر مجله انجمن  برگزار می گردد شرکت فرمایند. دستور جلسه: 1- اصلاح مواد اساسنامه در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن 2- سایر اصلاح و تغییرات مواد اساسنامه در بروز رسانی اساسنامه انجمن

هیات مدیره انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران

Leave a Reply