مطلب وبلاگ

موارد کاربردداروی ریتاکسیمب

درمان دارویی

بازدیدها: 2

آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

وزارت بهداشت  درمان و آموز پزشکی

 

احتراما

پیرو نامه شماره    3790/400 د      مورخ    29/2/1397     معاون درمان در خصوص  افراد صاحب صلاحیت  جهت  تجویز داروی ریتوکسیماب   و تجوز دارو براساس کوریکلوم آموزشی مجاز به تجویز دارو  به استحظار می رساند که

موارد کاربرد داروی بیولوژیک  ریتاکسیمب براساس کوریکولوم آموزشی   در بیماری  های کلیوی کودکان  ( نفرولوژی کودکان ) براساس مستندات به شرح زیر اعلام می گردد:

 • سندرم نفروتیک وابسته به استرویید با عودهای مکرر
  1. تعریف : عود سه بار در طول سال بیماری پس از کم کردن دارو و یا قطع دارو علیرغم  مصرف لوامیزول ، سیکلوسپورین و یا سیکلوفسفامید
  2. تاییدیه : شرح حال نفرولوژیست کودکان و آزمایشات
 • سندرم نفروتیک مقاوم به استرویید و فوکال سگمنتال اسکلروزیس
  1. تعریف : عدم پاسخ به استرویید پس از یک ونیم ماه مصرف با دوز کامل
  2. تاییدیه : بیوپسی کلیه
 • واسکولیت ها ی مقاوم به استرویید و ایمینوسوپرسیوها
  1. تعریف : شرح حال و داروهای تجویز شده توسط نفرولوژیست کودکان و آزمایشات سرولوژی تایید کننده
  2. تاییدیه : بیوپسی کلیه
 • نفریت لوپوسی مقاوم به درمان معمول
  1. تعریف : شرح حال داروهای استفاده شده توسط نفرولوژیست کودکان و آزمایشات سرولوژی تایید کننده
  2. تاییدیه : بیوپسی کلیه
 • سندرم همولیتیک یورمیک آتی پیکال مقاوم به پلاسمافرزیس
  1. تعریف آنمی همولیتیک میکروآنژیوپاتیک و ترومبوسیتوپنی و نارسایی حاد کلیه
  2. عدم بهبود علائم خونی پس از حداقل 10 جلسه پلاسمافرزیس
  3. تایید : ازمایشات و شرح حال ارائه شده توسط پزشک معالج
 • واسکولیت با خونریزی ریه
  1. تعریف : شرح حال نفرولوژیست کودکان و عدم کنترل خونریزی علیرغم  تجویز آنتی بیوتیک مناسب و کنترل حجم در گردش و فشارخون ومصرف داروهای استرویید و سیکلوفسفامید تزریقی
  2. تاییدیه : گرافی ، آزمایشات و سرولوژی تایید کننده بیماری زمینه ای ودرصورت امکان نمونه بافتی
 • سندرم نفروتیک مامبرانوس
  1. تعریف : شرح حال نفرولوژیست کودکان و آزمایشات سرولوژی تایید کننده
  2. تاییدیه : بیوپسی کلیه
 • رد پیوند همورال در کودکان
  1. تعریف : شرح حال نفرولوژیست کودکان
  2. تاییدیه : آزمایشات و درصورت امکان بیوپسی کلیه
 • مرحله اینداکشن درکلیه پیوندی باریسک بالا
  1. باردوم یا بعدی پیوند کلیه ، بالا بودن درصد PRA
 • اختلالات لمفو پرولیفراتیو بعد از پیوند (لنفومها) 
  1. شرح حال و آزمایشات و بیوپسی
 • RPGN ) Rapidly progressive glomerulonephritis)
  1. تعریف : شرح حال نفرولوژیست کودکان و آزمایشات سرولوژی تایید کننده
  2. تاییدیه : بیوپسی کلیه

دوز ریتاکسیمب در تمامی موارد  375 میلی گرم به ازای سطح بدن درهر دوز و تکرار تا چهار نوبت به فاصله یک هفته می باشد

 

Pediatr Nephrol (2013) 28:1001–1009-DOI0.1007/s00467-012-2260-3

Indications for use and safety of rituximab in childhood renal diseases

Int Urol Nephrol (2014) 46:1225–1230 -DOI 10.1007/s11255-013-0599-4

Clinical efficacy of rituximab for acute rejection in kidney transplantation: a meta-analysis

Pediatr Nephrol (2015) 30:417–424 -DOI 10.1007/s00467-014-2851-2

Acute and chronic antibody-mediated rejection in pediatric kidney transplantation

Pediatr Nephrol -DOI 10.1007/s00467-017-3583-x

Pediatr Nephrol (2011) 26:1823–1828- DOI 10.1007/s00467-011-1886-x

Webb, H., Jaureguiberry, G., Dufek, S. et al. Pediatr Nephrol (2016) 31: 589. https://doi.org/10.1007/s00467-015-3245-9

Sharma, A. & Durkan, A.M. Pediatr Nephrol (2018). https://doi.org/10.1007/s00467-017-3882-2

Kamei, K. & Ishikura, K. Pediatr Nephrol (2016) 31: 337. https://doi.org/10.1007/s00467-015-3205-4

پاسخ دهید