مطلب وبلاگ

پیشنهادات تصحیح ضریب کا تعرفه های نفرولوژی

دسته بندی نشده

بازدیدها: 98

در حلسه ای که تاریخ 22 فروردین 1400 در خضور نماینده شورای آموزش پزشکی و تخصصی  با حضور استاد حسن اتوکش ، دکتر داریوش فهیمی دبیر شورای فوق تخصصی نفرولوژی کودکان و دکتر نکیسا هومن ریس انجمن برگزار شد پیشنهاد درخضوص تصحیح ضریب بیوپسی کلیه د رکودکان براساس سن ؛ تصحیح ایتم های  درمان و مراقبت نگهدارنده بیماران دیالیز صفاقی مزمن ، بیماران پیوند کلیه و بیماران همودیالیزی براساس سن کودک ، تصحیح حق ویزیت این سه گروه بدلیل وقت زیاید که در هر جلسه برای معاینه وویزیت صرف می شود ، تصخیخ تعرفه ویزیت ترخیص که قاعدتا باید بالاتر باشدبدلیل زمانی که صرف نوشتن نسخه ، خلاصه پرونده و اموزش بیمار میشود و همچنین پیشنهاد برای افزون حق ویزیت گروه نفرولوژی کودکان ، تصحیح تعرفه اعمالی چون اندازه گیری فشارخون کودکان ، و افزودن ایتم هایی که باعث افزایش انگیزش ورود به این رشته شامل  گرفتن افراد بومی معرفی شده از هر منظقه با اخذ تعهد نامه بازگشت به منطقه ، ایجاد دوره های فلوشیپ ؛ حذف قانون عدم امکان داشتن کارتخصصی ؛ تصحیح کتاب تعرفه درخصوص پلاسمافرزیس و CRRT , و افزودن نام پزشک نفرولوژیست یا نفروبوزیست کودکان ، اصلاح قانون عدم پذیرش نسخه دستیار فوق تخصصی یا دستیار سال بالا برای پاره ازنسخ نوشته شده 0