مطلب وبلاگ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

اخبار,انتخابات

بازدیدها: 229

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)
موسسه انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران با شماره ثبت 22828 شناسه ملی 10103660065
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که در روز پنجشبه مورخ چهار اسفند ۱۴۰۱ از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه:
1- انتخابات هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک در سامانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس http//:iman.behdasht.gov.ir
هیات مدیره انجمن علمی انجمن نفرولوژی کودکان ایران
49

پاسخ دهید