بازدیدها: 72

کمیته اجرایی

کمیته اجرایی

شرح وظایف: اجرای مستندات اساسنامه

سرپرست:دکتر نکیسا هومن

اعضا: دکتر سید طاهر اصفهانی ، دکتر مصطفی شریفیان ؛ دکترحمیدرضا بادلی ، دکترمعصومه محکم ،دکتر حسین عماد ممتاز

آموزش

آموزش

شرح وظایف: سمینار سمپوزیم کارگاه و کنگره و محتوی اموزشی

آموزش حضوری

سرپرست:دکتر اصفهانی

اعضا:دکتر شریفیان ، دکتر اسفندیار

آموزش مجازی

سرپرست:دکتر ممتاز

اعضا:دکتر بادلی ؛ دکتر عسکریان

پژوهش

پژوهش

شرح وظایف:ایجاد ارتباط بین المللی پژوهشی ؛ طراحی پروژه های چند مرکزی ، ایجاد رجیستری

سرپرست: دکترآلاله  قیصری

اعضا:دکترنعمت الله عطایی ؛ دکتر معصومه محکم ؛ دکتر نکیسا هومن

انتشارات

انتشارات

شرح وظایف: گرداوری و تهیه محتوی

سرپرست:دکتر معصومه محکم

اعضا:دکتر اصفهانی ( خبرنامه) ؛ دکتر عسکریان ( پمفلیت برای عموم ) ؛ اینستاگرام ( ازاده افشین)

اخلاق

اخلاق

شرح وظایف: نظارت براخلاق حرفه ای ؛ اموزشی پژوهشی

سرپرست:دکتر نکیسا هومن

اعضا:دکتر سید طاهر اصفهانی ؛ دکتر سید حسین تقی طباطبایی ؛ دکتر حسین عماد ممتاز

امور مالی

امور مالی

شرح وظایف: بازکردن حسا ب به نام انجمن نظارت بردرامدومخارج و ارائه گزارش سالیانه حسابرسی

سرپرست: دکتر حمید رضا بادلی

اعضا:حسابرس ساعتی ؛ نکیسا هومن ، معصومه محکم ؛ سید محمد تقی حسینی طباطبایی دکتر  قیصری (بازرس) ؛ دکتر اسفندیار( بازرس علل بدل)

روابط عمومی

کمیته اجرایی

شرح وظایف: ایجاد ارتباط با سمن ها و اقدام اموزشی و اجرایی در بحران ها

سرپرست: دکتر محمد تقی طباطیایی

پایش و اعتبار بخشی

پایش و اعتبار بخشی

شرح وظایف: تست

سرپرست: دکتر نکیسا هومن

اعضا: دکترنعمت الله عطایی ؛ دکتر معصومه محکم ؛ دکتر نکیسا هومن

دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

شرح وظایف: تهیه گایدلاین های مبتنی برشواهد

سرپرست: دکتر نکیسا هومن

اعضا:دکتر سید طاهر اصفهانی ، دکتر مصطفی شریفیان ؛ دکترحمیدرضا بادلی ، دکترمعصومه محکم ،دکتر حسین عماد ممتاز دکترقیصری دکتر عسکریان دکتر نعمت لله عطایی دکتر نسرین اسفندیار