بازدیدها: 43

حق عضویت انجمن نفرولوژی کودکان ایران 1398
مبلغ :یک میلیون وپانصد هزار ریال
شماره کارت جهت انتقال وجه کارت به کارت:
6393461021948050
شماره حساب : 14881345503332
شبا: IR780590014881304550333002
بانک : بانک سینا
نام صاحب حساب:
انجمن نفرولوژی کودکان ایران ، نکیسا هومن ، عباس مدنی ، مصطفی شریفیان درچه
لطفا پس از واریز تصویر پرداخت حق عضویت را به آدرس پست الکترونیکی انجمن ارسال نمایید.