سمینار و برنامه های علمی

بازدیدها: 102

تا قبل از سال 2020

 

سمینارهای برگزار شده تاکنون

سمینارها و کنفرانس های برگزارشده
تازه های درمان با ریتاکسیمب
تازه های شب ادراری در کودکان
مبانی تغذیه در بیماری مزمن کلیه
سونوگرافی در بالین در نفرولوژی کودکان و نوجوانان
مشکلات درمانی درسندرم نفروتیک
تازه های درمانی بیماریهای توبولر کودکان
نارسایی مزمن کلیه و تازه های عوارض آن درکودکان
برخورد با هیدرونفروز پری ناتال درنوزادان و شیرخواران
تازه های شب ادراری
تازه های ریفلاکس وزیکویورترال
تازه های بیماریهای گلومرولی در کودکان
فشارخون در کودکان
بیماریهای کیستیک کلیه در کودکان
تازه های سنگ های ادراری
شناسایی پیشگیری و درمان عوارض کلیوی ناشی از شیمی درمانی
اختلال رشدو درمان در بیماری نارسایی مزمن کلیه
همو فیلتراسیون
بیماریهای کلیه ودستگاه ادراری در اطفال
بیماریهای گلومرولر- واسکولر درکودکان
دیالیز صفاقی مزمن درکودکان
مرور سیستماتیک پروتکل های درمانی در بیماریهای گلومرولر کودکان
نفرویورولوژی
نفروایمینولوژی