کارگاه

بازدیدها: 54

کارگاه های برگزار شده

1- نفش نفرولوژیست در بحران

2- نوارمثانه ، یوروفلومتری ، نوار عضله

3- هورمون رشد در نارسایی مزمن کلیه