پایش برنامه انجمن

بازدیدها: 39

فرم آنلاین پایش انجمن

مرحله 1 از 3

33%
  • نقش انجمن تا کنون

  • نقش اعضا در برنامه های علمی انجمن

  • میزان رضایت از سمینارهای برگزار شده انجمن