دسته: انتخابات

انتخابات انجمن

انتخابات

مسوولین محترم، کمیته انتخابات محترم، منشیان محترم و اعضاء محترم انجمن های علمی پزشکی کشور به منظور انجام انتخابات الکترونیک و به حداقل رساندن مشکلات رایج در انجام این امر،...

ادامه مطلب